Započinje trogodišnji projekt financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj

CeKaDe
18.January 2021

Moje mjesto pod suncem projekt je u vrijednosti od 180.116,31 EUR, a usmjeren je na problem urbanog siromaštva djece u gradu Rijeci i Gospiću. U Rijeci u siromaštvu živi oko 500 djece osnovnoškolske dobi, dok ih je u Gospiću oko 1200. Urbano siromaštvo poseban je oblik siromaštva u kojem je izraženiji socioekonomski jaz među djecom. Rješavanje tog složenog problema zahtjeva različite agente promjene; važna je suradnja organizacija civilnog društva, javnih institucija, lokalnih vlasti, privatnog sektora i građana.

Zbog toga se projekt provodi u partnerstvu Grada Rijeke, Centra za socijalnu skrb Rijeka, Udruge kreativni kolektiv Kombinat, Centra za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, Ekonomskog instituta Zagreb, Društva Naša djeca Gospić, Grada Gospića, Norveškog istraživačkog instituta Fafo Research Foundation i Rotary kluba „Sv. Vid“ Rijeka.

Tijekom tri godine trajanja projekta provodit će se različite aktivnosti. Najprije će se provesti istraživanje 140 kućanstva s djecom koja žive u uvjetima siromaštva na području Rijeke i Gospića kako bismo saznali na koji se način obitelji nose s poteškoćama i odgovaraju li trenutne institucionalne strategije njihovim stvarnim potrebama. U svjetlu uvida proizašlih iz rezultata tog istraživanja pružit će se preporuke u novoj Razvojnoj strategiji Grada Rijeke.

Ovaj projekt temelj je stvaranju intersektorske platforme koja će povezati sve važne dionike u borbi protiv siromaštva na području grada Rijeke: lokalne vlasti, organizacije civilnog društva, poslovni sektor, socijalne samoposluge, javne ustanove poput vrtića i škola i Centar za socijalnu skrb.

Jedna od prvih inicijativa te platforme bit će povezivanje javnih i privatnih ugostiteljskih objekata s potrebitom djecom sa svrhom doniranja toplih obroka, čime se sprječava i prekomjerno bacanje hrane na lokalnoj razini. Važnu ulogu u tome imat će riječki srednjoškolci, koji će u sklopu Građanskog odgoja i obrazovanja učiti kako zagovarati, provesti i dugoročno promicati model doniranja toplih obroka. Građani će kroz volonterski angažman imati ulogu izravne podrške djeci koja žive u siromaštvu putem: pomoći u učenju, interaktivnih radionica (šivanje, informatika, kreativno izražavanje, kulinarstvo, glazbena radionica, gluma…)  i sudjelovanjem u kulturnim sadržajima (odlasci u kino, kazalište, muzeje i sl.) koji djeci iz obitelji u uvjetima siromaštva inače ne bi bili dostupni.

Uz to, djeci i roditeljima bit će stalno dostupna stručna psihosocijalna podrška kako bi se lakše nosili sa svojim poteškoćama.

Sve o postignućima projekta možete pratiti javno putem naših društvenih mreža – Facebook i Instagram profila programa Moje mjesto pod suncem i medija.


SUMMARY OF THE PROJECT MY PLACE UNDER THE SUN (ACF)

Project My place Under the Sun, worth 180,116.31 EUR, is focused on the problem of urban poverty of children in the city of Rijeka and Gospić. In Rijeka, about 500 children of primary school age live in poverty, while in Gospić there are about 1200. Urban poverty is a special form of poverty in which the socio-economic gap among children is pronounced. Solving this complex problem requires different agents of change; the cooperation of civil society organizations, public institutions, local authorities, the private sector and citizens is important. Therefore, the project is run in partnership with the City of Rijeka, the Center for Social Welfare Rijeka, the Association of Creative Collective Kombinat, the Center for Peace and Conflict Studies – University of Rijeka, the Institute of Economics Zagreb, Our Children Gospić, the City of Gospić, the Norwegian Research Institute Fafo Research Foundation and Rotary Club Rijeka – Sv. Vid.

During the three years of the project, various activities will be carried out. We will first investigate a survey of 140 households with children living in poverty in the Rijeka and Gospić area to find out how families cope with difficulties and appropriate current institutional strategies according to their real needs. In the light of the insights coming from the results of this research, recommendations will be provided in the new Development Strategy of the City of Rijeka.

This basic project is to create an intersectoral platform that will connect all important stakeholders in the fight against poverty in the city of Rijeka: local authorities, civil society organizations, business sector, social self-service, public institutions such as kindergartens and schools and the Center for Social Welfare. One of the first initiatives of this platform will be to connect public and private catering facilities with children in need for the purpose of donating hot meals, thus preventing and excessive dumping of food at the local level. An important role in this will be played by high school students from Rijeka, who will learn how to advocate, implement, and promote the model of donating hot meals in the long run as part of Civic Education. Through volunteer engagement, citizens will have the role of direct support to children living in poverty through: learning assistance, interactive workshops (sewing, computer science, creative expression, cooking, music workshop, acting …) and participation in cultural events (going to the cinema, theatre, museums, etc.) that would not otherwise be available to children from families in conditions of poverty.

In addition, professional psychosocial support will always be available to children and parents to help them cope with their difficulties. You can follow everything about the achievements of the project publicly through social networks and media.

Contact person: Sandra Grozdanov

Facebook page: https://www.facebook.com/mojemjestopodsuncem

Web page: https://mojemjestopodsuncem.com